RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FIRMĘ „GALERIA DECORO” HALINA MAJSTEREK  W OPOCZNIE

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Firma „GALERIA DECORO” Halina Majsterek, ul. Kwiatowa 1, 26-300 Opoczno.

W sprawach dotyczących twoich danych osobowych przetwarzanych w naszej firmie możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
e -mail: biuro@galeriadecoro.pl; telefonicznie: 887 532 532; listownie na nasz adres j.w.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informujemy, że:

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę „GALERIA DECORO” Halina Majsterek w zakresie niezbędnym do wykonania czynności kontaktowych w sprawie zamówień, zakupu i dostawy towarów i usług , transakcji handlowych , wystawienia dokumentu zakupu/sprzedaży, rozliczeń finansowych związanych z profilem i zakresem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej;
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane na żądanie organom państwowym i innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej chyba że przepisy prawa i umowy międzynarodowe na to pozwalają.
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami, o których mowa w poszczególnych ustawach regulujących zakres działalności gospodarczej Firmy „GALERIA DECORO” Halina Majsterek.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  a. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c. przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Dane osoby, której dane dotyczą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
logo

Salon firmowy

Galeria Decoro
ul. Kwiatowa 1 (obok Starostwa)
26-300 Opoczno

Otwarte

Poniedziałek – piątek
8:00 – 17:00

Sobota
9:00 – 14:00

Social media